Zakonski osnov

– Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

– Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

– Pravilniku o školskom kalendaru za osnovne škole u APV za 2019/2020

– Kalendaru rada donetom od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu

– Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja

– Statutu škole

– Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u OMŠ “Josip Slavenski” Novi Sad

– Pravilnik o radu

– Pravila ponašanja

– Pravilnik o pravima obavezama i odgovornostima učenika

– Pravilnik o merema, načinu i postupku zaštite dece i učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-nastavnog rada

– Pravilnik o zaštiti od požara

– Pravilnik o pravima obavezama i ogovronosti zaposlenih

– Pravilnik o ispitima

– Pravilnik o vanrednim učenicima

– Akt o proceni rizika

– Kodeks lepog ponašanja